Prodloužení STK

S ohledem na nejasnosti v rámci novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „novela zákona“) ohledně aplikace § 40 a § 79 vám sdělujeme následující.
1. Změny v § 40 novely zákona
týkající se platnosti technické prohlídky u vozidel
kategorie L jsou účinné od 1. 10. 2018. Silniční vozidlo zapsané do registru silničních
vozidel a přistavené k pravidelné technické prohlídce do 1. 10. 2018 tedy provozovatel
přistaví k pravidelné technické prohlídce v termínu, který stanovuje novela zákona. Pro
provozovatele je dána možnost požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností
o vylepení kontrolní nálepky a provedení zápisu do technického průkazu silničního vozidla.

Žadatel předloží:
- technický průkaz silničního vozidla,
- registrační značku,
- žádost používanou pro změnu ostatních údajů v registru silničních vozidel.
Obecní úřad:
- zapíše prodloužení platnosti technické prohlídky do technického průkazu silničního
vozidla,
- vylepí kontrolní nálepku,
- provede kontrolu a opravu platnosti technické prohlídky v registru silničních vozidel.


Tento úkon se provádí z důvodu změny zákona, není tedy vybírán žádný správní poplatek.
Pokud provozovatel o tento úkon nepožádá, lhůta následující technické prohlídky bude
podle novely zákona rovněž prodloužena o 2 roky, a to bez ohledu na údaje vyznačené
na kontrolní nálepce a v technickém průkazu silničního vozidla.


2. Podle § 40 odst. 4 a 5 novely zákona se u již registrovaného vozidla v jiném státě lhůta
pro následnou technickou prohlídku počítá ode dne provedení poslední technické
prohlídky, nikoliv ode dne registrace, jak bylo uvedeno v § 42 dosavadní právní úpravy.
3. V případě změny účelu určení silničního vozidla z vozidla taxislužby, vozidla s právem
přednosti v jízdě a vozidla půjčovny automobilů určené k nájmu na vozidlo pro obecné
užití se lhůta pro příští pravidelnou technickou prohlídku stanovuje a vyznačuje ve
prospěch žadatele. Nové vozidlo užívané devět měsíců v autopůjčovně, které bude
následně prodáno a užito v obecném užití bude mít lhůtu pro příští technickou prohlídku
vyznačenu podle § 40 odst. 1 a 3 novely zákona.
4. V § 79 novely zákona u vozidel kategorií C, T a R s konstrukční rychlostí převyšující
40 km.h
-1 se novelou zákona zkrácená lhůta po 1. 10. 2018 neuplatní. Bude tedy platit
dříve vyznačená lhůta v technickém průkazu zvláštního vozidla.

 

Originelní dokument MD najdete ZDE